Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych to dokumenty, które są niezbędne przy każdej substancji chemicznej lub jej mieszaninach. Określają ona przede wszystkim zagrożenia, jakie może spowodować dana substancja oraz procedury postępowania na wypadek awarii, wycieku, pożaru, a także metody jej prawidłowego i bezpiecznego magazynowania w sposób chroniący pracownika i środowisko naturalne. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych składają się z 16 sekcji tematycznych w których opisane są podstawowe i szczegółowe informacje o substancji chemicznej. Zaliczają się do nich informacje o nazwie produktu, danych adresowych producenta i sposób magazynowania. A także opis wszelkich możliwych zagrożeń jakie niesie nieprawidłowe użytkowanie substancji, zalecenia na wypadek sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników. Oprócz tego w karcie znajdują się wszystkie parametry fizykochemiczne substancji

Nazwa: FEED REACH CONSULTING Małgorzata Krenke

Adres: ul. Karłowicza 6 99-300 Kutno